1: Anvendelse af vilkårene

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver service, enhver reparation, og enhver ad hoc opgave, som udføres af Windturbs ApS, ligesom vilkårene skal gælde ved levering af ethvert produkt fra Windturbs ApS, herunder evt. reservedele.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med aftalen om Windturbs ApS’ ydelse, jf. punkt 2.1-2, parternes samlede aftale (”Aftalegrundlaget”). Såfremt et vilkår i disse salgs- og leveringsbetingelser strider mod et vilkår i en aftale vedrørende Windturbs ApS’ ydelse, jf. punkt 2.1-2, skal sidstnævnte vilkår tillægges forrang.

1.3 Ændringer og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2 : Ydelser

2.1 Service: Omfanget af den service, som Windturbs ApS påtager sig at udføre, fastlægges ved skriftlig aftale mellem parterne. Aftalen består normalt af et tilbud og en ordrebekræftelse.

2.2 Reparation: Reparation af udstyr udføres kun efter forudgående skriftlig aftale med kunden i hvert enkelt tilfælde. Aftalen består normalt af et tilbud og en ordrebekræftelse.

2.3 Standard: De i punkt 2.1-2 nævnte ydelser udføres håndværksmæssigt korrekt.

2.3 Eneret: Bortset fra de i punkterne 5.1 og 6.5 nævnte tilfælde, har kunden ikke uden Windturbs ApS’ samtykke ret til at lade tredjemand udføre service eller reparation, som i henhold til aftale mellem parterne skal udføres af  Windturbs ApS. Hvis kunden gør dette, ophører Windturbs ApS’ ansvar for tidligere udført service og/eller reparation.

2.4 Kunden har til enhver tid pligt til at informere Windturbs ApS  om enhver ændringe og/eller opdateringer i kundens mølles servicemanual samt udstedte servicebulletins  fra mølleproducenten eller relevante myndigheder.

3: Vederlag

3.1 Med mindre andet er aftalt, jf. punkt 3.2, gælder de priser, som fremgår af Windturbs ApS’ til enhver tid gældende prisliste.

3.2 Windturbs ApS’ vederlag for udførelse af service eller reparation, fastlægges skriftligt i parternes aftale, jf. punkt 2.1-2.

3.3 Med mindre andet er aftalt, omfatter det aftalte vederlag for udførelse af service betaling for to serviceteknikere, rejseomkostninger, rejsetid, og diæter. Medmindre andet er aftalt, omfatter vederlaget ikke betaling for udskiftning af andre komponenter end almindelige sliddele. Udskiftning af komponenter herudover faktureres efter særskilt regning. Endvidere faktureres evt. vente- eller overtid, som er forårsaget af kunden, særskilt.

3.4  Med hensyn til vederlag for reparation aftales og faktureres følgende poster særskilt:

- Vederlag for arbejde,

- Godtgørelse for rejse, rejsetid, transport og diæt,

- betaling for reservedele,

- betaling for øvrige materialer, som er tilført udstyret,

- evt. vederlag for vente- eller overtid, som er forårsaget af kunden

3.5 Prisregulering: Aftalte priser reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til ”forbrugerprisindekset” fra Danmarks Statistik. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i skatter og afgifter, som således også kan begrunde regulering af aftalte priser.

3.6 Alle priser er eksklusive moms.

4: Betaling, morarente

4.1 Betaling skal ske mod faktura med 30 dages betalingsfrist fra fakturadato, med mindre andet er aftalt.

4.2 Betaler kunden ikke til aftalt tid, har Windturbs ApS krav på morarente, der udgør 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen.

4.3 Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Windturbs ApS, har Windturbs ApS ud over rente efter punkt 4.2 ret til at: (i) ophæve salget af de ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5: Udeblivelse/forsinkelse

5.1 Såfremt Windturbs ApS ikke udfører vedligeholdelse og/eller en reparation på det aftalte tidspunkt eller inden for den aftale tidsramme, og sådan forsinkelse ikke skyldes kunden, kan kunden ved skriftlig meddelelse til Windturbs ApS fastsætte en endelig frist på minimum 5 arbejdsdage inden for hvilken Windturbs ApS skal udføre den pågældende service og/eller reparation. Såfremt Windturbs ApS undlader dette, har kunden ret til  at lade en kvalificeret tredjemand udføre den pågældende service og/eller reparation.

5.2 Medmindre udeblivelsen/forsinkelsen skyldes en omstændighed, som i henhold til pkt. 7 nedenfor (force majeure) udgør en ansvarsfrihedsgrund, skal Windturbs ApS, erstatte kunden tab, som måtte være påført kunden som følge af, at tredjemand har udført den pågældende service/reparation.

5.3 Udover det i pkt.5.2 angivne, har kunden ikke ret til erstatning på grund af Windturbs ApS

Udeblivelse/forsinkelse. Windturbs ApS kan desuden aldrig holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

 

6: Ansvar for mangelfuldt service- eller reparationsarbejde

6.1 Afhjælpning af mangelfuldt arbejde: Såfremt Windturbs ApS ved udførelsen af service- eller reparationsarbejdet ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller såfremt arbejdet i øvrigt ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, har Windturbs ApS ret og pligt til at afhjælpe det mangelfuldt udførte arbejde.

6.2 Ansvar for mangler ved leverede dele: Windturbs ApS skal for egen regning og snarest muligt afhjælpe mangler ved dele, som Windturbs ApS har leveret i henhold til Aftalegrundlaget.

6.3 Ansvar for skade på kundens ejendom: Windturbs ApS er ansvarlig for skade på kundens ejendom, jf. dog pkt. 6.4, som er forårsaget af Windturbs ApS’ uagtsomhed i forbindelse med dennes udførelse af service eller reparation. Ansvaret er pr. skadestilfælde begrænset til kr. 10 mio.

6.4 Ansvar for skade på kundens ejendom under kranoperation og transport m.v.:

Windturbs ApS er kun ansvarlig for skader forårsaget af fejl og mangler begået af Windturbs ApS eller dennes leverandører under kranoperationer, transport eller lignende håndtering af kundens ejendom. Skader, som skyldes mangelfulde oplysninger fra Kunden, er således ikke omfattet.

6.5 Windturbs ApS’ undladelse af at afhjælpe: Såfremt Windturbs ApS undlader at afhjælpe mangler eller mangelfuldt arbejde, jf. pkt. 6.1 eller 6.2, indenfor rimelig tid, har kunden ret til – efter at have underrettet Windturbs ApS skriftligt – ved kvalificeret tredjemand at udføre sådan afhjælpning.

6.6 Foranstaltninger ved risiko for skade: Såfremt mangelfuldt service- eller reparationsarbejde i henhold til pkt. 6.1 eller mangler ved leverede dele i henhold til pkt. 6.2 på grund af risiko for skade kræver umiddelbare foranstaltninger, har kunden pligt til at foretage sådanne foranstaltninger, som kræves for at forhindre eller begrænse skade, medmindre Windturbs ApS selv umiddelbart kan foretage sådanne. Kunden har ret til godtgørelse fra Windturbs ApS for de nødvendige omkostninger, som foranstaltningerne har medført.

6.7 Ansvarsperiode: Medmindre andet er aftalt, er Windturbs ApS ansvarlig for det af Windturbs ApS udførte reparations- eller servicearbejde i en periode på 12 måneder, efter det pågældende reparations- eller servicearbejde blev udført. For dele leveret af Windturbs ApS til udførelse af service og/eller reparationsopgaver er Windturbs ApS ansvarlig for mangler, som viser sig inden for 12 måneder regnet fra det tidspunkt, Windturbs ApS installerede delene.

6.8 Reklamation: Såfremt der viser sig sådant mangelfuldt arbejde som omtalt i pkt. 6.1 eller mangler som omtalt i pkt. 6.2., skal kunden straks underrette Windturbs A/S skriftligt. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Windturbs ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

6.9 Ansvarsbegrænsning: Windturbs ApS’ ansvar i henhold til pkt. 6.1 og 6.2 omfatter ikke mangler eller skade, som skyldes forhold, som Windturbs ApS ikke bærer ansvaret for, såsom urigtig anvendelse af udstyret eller mangelfuldt udført tilsyn, vedligeholdelse eller reparation fra kundens side. Windturbs ApS er heller ikke ansvarlig for følgerne af normalt slid og forringelse. Endelig er Windturbs ApS ikke ansvarlig for følgerne af, at kunden måtte fravælge reparations- eller servicearbejde, hvad enten det pågældende arbejdes udførelse er anbefalet af Windturbs ApS eller ej. Windturbs ApS er ikke ansvarlig for mangler ved leverede dele, udover hvad der følger af bestemmelserne i punkterne 6.1 – 6.5.

6.10 Den i punkt 6.9 anførte ansvarsbegrænsning gælder ethvert tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Ansvarsbegrænsningen gælder dog ikke, dersom Windturbs ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

6.11 I det omfang Windturbs ApS pålægges ansvar over for tredjemand for en skade forårsaget i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, er kunden forpligtet til at holde Windturbs ApS skadesløs i samme udstrækning, som Windturbs ApS’ ansvar er begrænset i henhold til punkt 6.9-10. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Windturbs ApS eller kunden om erstatning for skade eller tab som omhandlet i dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom ved skriftlig meddelelse.

 

7: Ansvarsfrihed (force majeure)

7.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Windturbs ApS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Windturbs ApS ikke er herre over såsom brand, naturkatastrofer, krig eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, generel vareknaphed, restriktioner på brændstof (dieselolie)samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

7.2 Omstændigheder som nævnt i punkt 7.1, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

7.4 Hver af parterne kan hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt kontraktens opfyldelse hindres i mere end 3 måneder af en begivenhed som nævnt i pkt. 7.1. Ved en sådan ophævelse har Windturbs ApS ret til vederlag for allerede udført vedligeholdelse og/eller reparation, men er forpligtet til at tilbagebetale et eventuelt herudover modtaget vederlag.

 

8: Kontraktperiode, opsigelse

8.1 Indgåede aftaler er gældende indtil aftalen opsiges skriftligt af en af parterne.

 

9: Lov og værneting

9.1 Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

9.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres af danske domstole med Retten i Nykøbing Falster som 1. instans.

Comments are closed.